REGULAMIN

Sklep internetowy, działający pod adresem https://oribunny.com/ (zwany dalej “Oribunny”) prowadzony jest przez:

Firmę AKdroid Adam Krupczyński, 05-090 Raszyn, ul. Sportowa 28, posiadającą NIP 5342517625 oraz REGON 364037886, zwaną dalej „Administratorem”.

Adres Sklepu i dane kontaktowe:

adres internetowy: oribunny.com
e-mail: kontakt@oribunny.com
adres korespondencyjny: Oribunny.com, ul. Przy Agorze 26/191, 01-930 Warszawa

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin ten, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Oribunny.com, zwanego dalej „Sklepem”, zawierania i wykonywania umów za jego pośrednictwem pomiędzy Administratorem a Klientem, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za nabyte produkty, rezygnacji przez Klienta z zamówienia, korzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od zawartej umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

 

§2 RODZAJE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet notesów, taśm ozdobnych, naklejek i innych produktów papierniczych.

 

§3 ZAWARCIE UMOWY – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Informacje o produktach dostępne w Sklepie są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

2. Ceny produktów wskazane w Sklepie:

a) podawane są w złotych polskich oraz zawierają należny podatek od towarów i usług (VAT);

b) nie zawierają kosztów dostawy;

c) wiążą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep umożliwia płatność przelewem bankowym.

4. Koszt wysyłki może się zmieniać i jest uzależniony od wagi oraz rozmiarów zakupionych produktów.

5. W przypadku zamówień, które mają zostać dostarczone poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, koszty wysyłki są indywidualnie ustalane z Klientem drogą e-mail.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu.

7. Łączna cena wraz z podatkami oraz opłatami za dostawę przedstawiana jest Klientowi bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

8. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

9. W przypadku, w którym Klient nie dokona zapłaty w terminie dwóch tygodni od dnia zawarcia umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

§4 ZAWARCIE UMOWY – POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

1. W celu złożenia zamówienia poprzez stronę internetową Klient powinien:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (bądź równoznaczny)

b) dokonać wyboru sposobu płatności, spośród sposobów wskazanych przez Sklep;

c) dokonać wyboru sposobu dostawy zamawianych produktów;

d) wskazać adres, pod który zamawiane produkty mają być dostarczone oraz imię, nazwisko i numer kontaktowy osoby, której mają być one dostarczone;

e) wskazać dane niezbędne do wystawienia przez Administratora faktury (w przypadku, w którym Klient chce otrzymać taką fakturę);

f) oświadczyć (poprzez zaznaczenie właściwego pola na stronie internetowej), iż zapoznał się z tym Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy zawieranej z Administratorem oraz z przedstawionymi mu przez Administratora, na tej stronie, informacjami określonymi w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;

g) zatwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę” (bądź równoznacznego).

2. Poprzez złożenie zamówienia w sposób opisany w §4.1 powyżej, Klient składa Administratorowi oświadczenie woli, którego treścią jest oferta zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych przez Klienta, zgodnie z treścią tego Regulaminu.

3. Po złożeniu zamówienia w sposób opisany w §4.1 powyżej, Klient (na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji) otrzyma e-mail zawierający potwierdzenie treści proponowanej umowy.

4. Zawarcie pomiędzy Klientem a Administratorem umowy sprzedaży produktów określonych przez Klienta w zamówieniu, na warunkach określonych w e-mailu, o którym mowa w § 4.3 tego Regulaminu następuje w chwili wysłania przez pracownika Sklepu do Klienta e-maila, o którym mowa w § 4.3 tego Regulaminu.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Do postanowień niniejszego artykułu mają zastosowanie pojęcia i ich interpretacje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, dz. U. 2016 roku, poz. 922 ze zm. („Ustawa”).

Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień niniejszej Umowy. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. Jako Strona umowy i pomiot korzystający ze świadczeń nią objętych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji świadczeń wynikających z Umowy.

Będąc Stroną Umowy posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (UODO).

Szczegółowe informacje dotyczące Danych osobowych są zamieszczone w § Polityka Prywatności.

 

§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Klient lub użytkownik Sklepu, poprzez wypełnienie formularza zapisu do newslettera, formularza rejestracji lub zakupu na stronie Sklepu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora oraz działające na jego zlecenie osoby trzecie, danych osobowych Klienta związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepi, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy (zrealizowania zamówienia) między Klientem a Administratorem.

3. Dane osobowe podane w trakcie składania zamówienia – imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy, będą przekazane i przetwarzane przez następujące podmioty (w zależności od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy): Poczta Polska S.A., PayU S.A., PayPal., MailerLite, InPost

4. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

5. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

6. Klient w każdej chwili ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

7. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku podejrzenia podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych danych, Administrator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia (w takim przypadku Administrator powiadomi Klienta o skorzystaniu z tego uprawnienia).

8. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

10. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Klientem a Sklepem.

 

§7 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu środków na konto Administratora.
2. Umowa między Klientem a Administratorem zawarta jest pod warunkiem, iż zamówiony przez Klienta produkt znajduje się w magazynie Sklepu w chwili potwierdzenia zamówienia.
3. W przypadku, w którym warunek określony w §6.2 powyżej nie jest spełniony, lecz Administrator podejmuje się uzyskania zamówionego produktu w późniejszym terminie (czasowa niedostępność towaru), Sklep informuje o tym fakcie Klienta (poprzez wysłanie emaila na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji), wskazując jednocześnie, iż Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o:
a) zgodzie na realizację zamówienia w późniejszym terminie – w przypadku złożenia oświadczenia o takiej treści przez Klienta, Administrator zobowiązuje się działać z należytą starannością w celu uzyskania zamówionego towaru w najkrótszym możliwym terminie; Administrator powiadomi Klienta o przewidywanej dacie realizacji zamówienia niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych informacji;

b) braku zgody na realizację zamówienia w późniejszym terminie – w przypadku złożenia oświadczenia o takiej treści przez Klienta Umowę między Administratorem a Klientem uważa się za niezawartą.

4. W przypadku, w którym warunek określony w §7.2 powyżej nie jest spełniony i Administrator nie podejmie się uzyskania zamówionego produktu (całkowita niedostępność towaru), Sklep informuje o tym fakcie Klienta (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji). W takim przypadku Umowę między Administratorem a Klientem uważa się za niezawartą.

5. W przypadku, w którym warunek określony w §7.2 powyżej nie jest spełniony jedynie w odniesieniu co do niektórych produktów ujętych w zamówieniu, §7.3 i §7.4 stosuje się odpowiednio, przy czym Klient jest uprawniony do wskazania, czy wyraża zgodę na częściową realizację zamówienia.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Czas, po jakim Klient otrzyma zamówienie obejmuje czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.

7. Dostawa zamówienia odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

8. O statusie realizacji zamówienia Klient informowany jest mailowo.

9. O wysyłce lub odbiorze osobistym zamówienia Klient informowany jest za pośrednictwem poczty e–mail.

10. Administrator zobowiązuje się do takiego zabezpieczenia wysyłanych produktów, które uniemożliwi ich uszkodzenie.

11. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie towaru uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

 

§8 REKLAMACJE

1. Administrator jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady fizyczne lub prawne). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,

b) rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił kupującego (Klienta), w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niekompletnym.

2. Dla uniknięcia wątpliwości, za wady skutkujące odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady fizyczne uznaje się między innymi:

a) wady powstałe z winy Administratora, takie jak: wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas dostawy;

b) wady druku, lub inne podobne wady, niewidoczne przed otwarciem zamówienia.

3. W zakresie nieuregulowanym w tym Regulaminie, zasady dotyczące odpowiedzialności Administratora z tytułu rękojmi za wady fizyczne regulują właściwe przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

4. Realizacja uprawnienia Klienta do złożenia reklamacji (odpowiedzialność Administratora za wady fizyczne) następuje poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia przez Klienta. Klient składa oświadczenie o złożeniu reklamacji w formie elektronicznej przez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail kontakt@oribunny.com.

5. Oświadczenie, o którym mowa w §8.3 powyżej musi zawierać opis wady stwierdzonej przez Klienta oraz oświadczenie, z którego z uprawnień Klient korzysta, a więc czy:

a) domaga się obniżenia ceny należnej za nabyty produkt;

b) odstępuje od Umowy (a w konsekwencji domaga się zwrotu uiszczonej ceny); czy też

c) domaga się wymiany produktu na wolny od wad.

6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

8. Warunkiem koniecznym do uznania reklamacji jest uprzednie dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (który stanowi m.in. paragon, faktura VAT, zamówienie mailowe.) na adres: Oribunny.com, ul. Przy Agorze 26/191, 01-930 Warszawa. Klient ponosi koszty wysyłki produktów w związku z dokonywaną reklamacją. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Administrator zwraca Klientowi poniesiony przez Klienta koszt wysyłki.

9. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o skorzystaniu z prawa do złożenia reklamacji, bądź od dnia doręczenia Administratorowi wadliwego produktu.

10. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą.

11. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§9 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia zamówionych produktów.
2. Realizacja uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy następuje poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia przez Klienta. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez:
a) złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej i doręczenie go na adres: Oribunny.com, ul. Przy Agorze 26/191, 01-930 Warszawa;
b) złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej przez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail kontakt@oribunny.com.
2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy w sposób określony w § 9.2 b) powyżej, Administrator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia klienta potwierdzi otrzymanie oświadczenia – poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji.
3. Klient ma obowiązek zwrócić produkty do Administratora (na koszt Klienta) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Produkty powinny zostać zwrócone niezwłocznie w stanie niezmienionym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Administrator wstrzyma się jednak ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów, jakie Klient poniósł w związku z dostarczeniem Administratorowi zamówionych produktów, jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora.
7. Administrator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki dostarczonej przez Administratora pod wskazany adres, a przesyłka zostanie automatycznie zwrócona do Administratora, koszty tego zwrotu ponosi Klient.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamówienia dla osób niebędących konsumentami realizowane są przez Sklep według indywidualnych ustaleń.
2. Regulamin ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.
3. W zakresie nieuregulowanym w tym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym, w szczególności (w odpowiednim zakresie) przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
4. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
5. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Stały Polubowny Sąd Konsumencki Działający Przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów lub organizacja społeczna do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Kontakt:
kontakt@oribunny.com

ul. Przy Agorze 26/191, 01-930 Warszawa